News

Hoe u uw spaarverzekering Crest20 kunt afkopen

Verzekeraar Axa biedt 27.000 klanten de mogelijkheid om Crest20, een tak21-spaar-
verzekering af te kopen. Wat zijn de voorwaarden?

Het is duidelijk dat AXA van Crest20 af wil. De spaarverzekering zadelt Axa op met verplichtingen

die de verzekeraar niet meer kan nakomen. Enerzijds moet Axa afstappen van de belofte om de

klanten een levenslange rente te bieden van 4,75 procent. Anderzijds moet Axa voor de Crest20-con-
tracten ook zware kapitaalbuffers aanleggen.

Daarom biedt Axa nu de mogelijkheid om de contracten af te kopen.

1. Voor wie geldt het aanbod?

Het aanbod geldt voor alle personen die een Crest20 spaarverzekering hebben afgesloten voor 31 ja-
nuari 2002. Afkoop is niet mogelijk voor spaarders die nadien hebben ingetekend.

2. Tot wanneer geldt het aanbod tot afkoop? Het aanbod loopt van 24 augustus tot en met 21

oktober.

3. Welke premie biedt Axa?

De verzekeraar biedt een afkooppremie van minstens 25 procent op de gemiddelde reserve. De pre-
mies die Axa in het raam van Crest20 ontving zijn, via een fonds, vooral belegd in obligaties. Dat

fonds vertoonde op 18 juli 2016 een latente meerwaarde van 29,23 procent. De uiteindelijke afkoop-
premie is afhankelijk van de opbrengst die Axa bij de verkoop van het fonds realiseert. Dat kan ook

meer dan 25 procent zijn.

De premie wordt echter berekend op de gemiddelde reserve. Die wordt vastgelegd op 30 novem-
ber 2016, maar berekend op basis van de reserve, zeg maar uw spaarpot, op 31 december 2015. Voor

de berekening van de gemiddelde reserve, houdt Axa geen rekening met de intresten waarop u in

2016 recht hebt .

Verder houdt de verzekeraar maar voor een deel rekening met de stortingen die u in 2016 nog hebt

gedaan. Daarmee wil de verzekeraar verhinderen dat spaarders die bijvoorbeeld op 30 juni 2016 nog

100.000 euro hebben gestort, daarvoor al enkele maanden later een premie van 25.000 euro op-
strijken.

Had u op 31 december 2015 een reserve van 100.000 euro die ondertussen onaangeroerd bleef, dan

krijgt u voor de 335 dagen tot 30 november 2016, een uittappremie van 25.000 euro. Stortte u op 30

maart 2016 nog 40.000 bij, dan krijgt u voor de 245 dagen tussen 30 maart en 30 november 2016

nog een premie van 40.000 x 25 % x 245/335 of 7.313 euro (en geen 10.000 euro).

De Tijd pagina 1 van 2

http://netto.tijd.be/homepage/Hoe_u_uw_spaarverzekering_Crest20_kunt_afkopen.98… 24/08/2016

Als u het contract voor 30 november 2016 volledig afkoopt, hebt u geen recht op een uitstappremie.

4. Wanneer wordt de reserve en de uitstappremie uitbetaald?

Enkele dagen na de volledige afkoop van uw contract op 30 november 2016, ontvangt u de reserve

en de uitstappremie van 25 procent. Als echter zou blijken dat de winstdeling waarop u recht hebt,

hoger zou zijn dan de minimale uitstappremie van 25 procent, krijgt u een aanvullend bedrag ge-
stort na de goedkeuring van de jaarrekeningen van Axa in juni 2017.

5. Is een gedeeltelijke afkoop mogelijk? Neen, het is alles of niets.

6. Is het zinvol om op het aanbod in te gaan?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Er is geen algemene lijn te trekken. Bespreek uw individu-
ele situatie daarom met uw makelaar.

7. Moet ik belastingen betalen op de uitstappremie?

Bent u een particulier, dan bent u geen belastingen op de uitstappremie verschuldigd. Dat is echter

wel het geval indien uw bedrijf op een Crest20 spaarverzekering heeft ingetekend. Dan is de uitstap-
premie een beroepsinkomen dat onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

8. Moet ik belastingen betalen op de uitgekeerde reserve?

Bent u een natuurlijke persoon, dan moet u geen belastingen betalen op de afgekochte reserve ( in-
clusief de intresten en de toegekende winstdelingen). Maar opgelet: als u het contract afsloot in het

raam van het fiscaal vriendelijke langetermijn- of pensioensparen én als uw contract nog niet aan de

belasting op langetermijnsparen werd onderworpen, dan kan de reserve wel aan een hoog belasting-
tarief – soms kan dat oplopen tot 33 procent – onderworpen zijn !

9. Welke praktische stappen moet ik ondernemen als ik op het aanbod inga?

U moet bij uw makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon aan aanvaardingsformulier invul-
len. Als u in het contract een begunstigde heeft aangewezen en als die begunstigde de gunst heeft

aanvaard, dan is ook diens akkoord met de afkoop vereist. Het aanvaardingsformulier en de vereiste

documenten moeten ten laatste op 21 oktober bij Axa toekomen.

10. Wat gebeurt er al ik niet op het aanbod inga?

Axa zal u dan nog een rentevergoeding toekennen die niet meer strookt met wat de verzekeraar in de

jaren negentig had beloofd, namelijk een levenslange rente van 4,75 procent. Die waarborg behoudt

Axa alleen voor stortingen gedaan vóór 2000. Voor stortingen tussen 1 januari 2000 en 12 februari

2016 is de gewaarborgde rente sinds 23 maart 3,75 procent. Voor stortingen uitgevoerd tussen 13 fe-
bruari en 21 juni 2016 is de rentevoet nog 2 procent. Voor stortingen gedaan vanaf 22 juni 2016

waarborgt Axa nog slechts 0,20 procent. Op die reserves zult u ook geen winstdeelnames meer ont-
vangen.

Bron: Netto